TITULAR DEL WEB I DE L’APLICACIÓ

JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA, companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a la Gran Vía de les Corts Catalanes 583, 5è (08011, Barcelona), amb CIF B-63.555.635 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 36.853, Foli 19, Fulla B 288972.

El lloc web i l’aplicació són propietat de JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA amb domicili a la Gran Vía de les Corts Catalanes 583, 5è (08011, Barcelona).

La utilització del lloc web i de l’aplicació està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i/o a l’aplicació i utilitzar els materials que contenen implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

CONDICIONS D’ÚS

1.1 El lloc web i l’aplicació contenen material preparat per JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web i/o en l’aplicació no pot servir, en cap cas, de substitut de l’assessorament legal o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap tipus de relació entre professional i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA i l’usuari de la web i/o aplicació. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquesta, sense recorre prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres professionals i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 El enllaços o links que contenen el lloc web i/o l’aplicació poden conduir als usuaris a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA no exerceix cap tipus de control. JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA recomani o aprovi el seu contingut.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

2.1 Qui utilitzi la web i/o l’aplicació, ho fa per compte i risc propi.

JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui patir el contingut de les mateixes o altres a les que es pugui accedir a través d’elles. JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització de la web i/o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i/o de l’aplicació. En conseqüència, JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

3.1 La informació que rep JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA dels usuaris del lloc web i/o de l’aplicació a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb el fi d’atendre la seva participació en l’esdeveniment i enviar-li informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per cap altre fi.

3.2 En virtut d’allò disposat en l’article 22 de la LSSI, JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició de que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hi hagi facilitat informació clara i complerta sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donaran a les mateixes en la Política de Cookies de JOVER & SOES, SOCIETAT LIMITADA.

L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica a l’únic fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitada pel destinatari.

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció info@joversoes.com o per correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.